Handtekeningen

Judix pMYbfZnAPzGw New York 7-08-2018
Judi MwtkgZNgGEnM New York 12-05-2018
GoldenTabs RzhQezCZTd New York 6-01-2018
JimmiNi ayDwHJXunWsMPEgifVN New York 23-10-2017
Barnypok iDiJFtcwWNqnbIl New York 8-07-2017
JimmiXzSq MBtfRUrccfyzpQIDlQZ New York 20-05-2017
Alain Claessens Herselt 11-02-2017
Barnypok OzsHQJtujK New York 28-12-2016
JimmiXS KpaXLdrBSiMFrAV New York 7-08-2016
Mark KJjPWpPqrq New York 11-05-2016
  1 2 3 4 ... 331  
3303 handtekeningen

Video

Faq

Wat is de (consumptieprijs)index?

Na de Eerste Wereldoorlog stegen de prijzen van de meeste levensnoodzakelijke producten sterk in vergelijking met de lonen die zich nog op het vooroorlogse niveau bevonden. Om sociale onrust te voorkomen werkte men in België een meetinstrument uit met als bedoeling te observeren of de lonen gelijke tred hielden met de levensduurte.
Aangezien het onmogelijk was de prijzen van alle producten tegelijk te observeren, koos de overheid voor een representatieve boodschappenkorf, een selectie van enkele basisproducten die het koopgedrag van de Belgische consument vertegenwoordigden. De consumptieprijsindex was geboren.
De voorbije eeuw evolueerde de indexkorf. Er zitten vandaag honderden producten en diensten in. Ze worden gewogen in functie van hun belang in de gezinsuitgaven: hoe belangrijker de uitgavenpost, hoe meer gewicht. Om zo goed mogelijk de levensduurte weer te geven, wordt de indexkorf regelmatig aangepast. De index is dus eigenlijk een soort thermometer, een meetinstrument, om te bepalen hoe de levensduurte evolueert.
De index wordt maandelijks bijgehouden en weerspiegelt de evolutie van de levensduurte (ten opzichte van een bepaald referentiejaar).

Wat is de gezondheidsindex?

In 1993 sleutelde de regering Dehaene onder luid vakbondsprotest aan de (consumptie)index en werd de gezondheidsindex ingevoerd: tabaksproducten, alcoholhoudende dranken, benzine en diesel werden uit de (consumptie)index geschrapt. Hierdoor stijgt de gezondheidsindex minder snel dan de (consumptie)index. Bovendien gebruikt men een afgevlakte versie van de gezondheidsindex: om de vier maanden wordt het gemiddelde van de vier voorgaande maanden berekend, wat grote schokken voorkomt. Die afgevlakte gezondheidsindex dient dan om de lonen en de sociale uitkeringen te indexeren, aan te passen. Er is, gemiddeld genomen, 0,5% verschil tussen de gewone index en de gezondheidsindex. Werknemers worden dus, ondanks de automatische indexering van lonen en uitkeringen, niet 100% gecompenseerd voor de stijging van de levensduurte.

Wat is de spilindex?

De spilindex is een op voorhand vastgelegde drempel (uitgedrukt in een cijfer). Wanneer die drempel overschreden wordt door de gezondheidsindex (ook uitgedrukt in een cijfer), dan worden de lonen van ambtenaren en uitkeringen aangepast.

Wie bepaalt welke producten in de consumptiekorf van de index zitten?

De indexcommissie bepaalt welke producten in de consumptiekorf zitten. In die raadgevende commissie zetelen academici en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Ze onderzoeken het maandelijkse indexcijfer, begeleiden indexhervormingen en schrijven adviezen over indexkwesties. De inhoud van de korf wordt bijgewerkt om de 2 jaar (klein onderhoud) of 8 jaar (groot onderhoud).

Waar kan ik de meest recente indexcijfers vinden?

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) verzamelt in ons land tal van statistieken. Op hun pagina kan je allerlei cijfermateriaal vinden over de index. Kijk even op onze pagina ‘publicaties’ [link naar publicaties] voor een directe link naar de meest recente indexcijfers.

Wat doet de automatische loonindexering?

In België zijn o.a. lonen, sociale uitkeringen, huurprijzen en verzekeringspremies aan de gezondheidsindex gekoppeld. Eens het cijfer van de afgevlakte gezondheidsindex het cijfer van de spilindex overschrijdt – en dus de levensduurte een kritische procentuele stijging kent – komt er een automatische loonindexering. Dit wil zeggen dat o.a. lonen, sociale uitkeringen, huurprijzen en verzekeringspremies procentueel verhoogd worden. Op die manier vangt het indexeringsmechanisme de schok van een stijging in levensduurte voor een deel op. De koopkracht van de consument blijft (beter) behouden en kunnen we met ons huidig inkomen ongeveer evenveel goederen en diensten kopen als met ons vroeger inkomen.

Hoe werkt de automatische loonindexering?

Er bestaan verschillende regels, al naargelang het om sociale uitkeringen, lonen in de privésector of lonen in de openbare sector gaat:

 • sociale uitkeringen: telkens de afgevlakte gezondheidsindex met 2% stijgt in vergelijking met het vertrekpunt (de spilindex), worden de sociale uitkeringen de maand erop met 2% verhoogd.
 • lonen van de ambtenaren: telkens de afgevlakte gezondheidsindex met 2% stijgt in vergelijking met het vertrekpunt (de spilindex), worden de sociale uitkeringen met 2% verhoogd - maar dan wel met een maand vertraging.
 • lonen in de privésector: in de privésector wordt de loonindexering bepaald in de sectorale paritaire comités (overlegorganen met werkgevers en vakbonden die akkoorden sluiten over de arbeidsomstandigheden in de sector) en vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Dit betekent dat de afspraken in principe om de twee jaar opnieuw onderhandeld moeten worden. In de praktijk wordt het systeem meestal automatisch verlengd. Maar er bestaan verschillende systemen van sector tot sector (regelmatig op vaste tijdstippen, aan de hand van een voortschrijdende schaal of via een all­in of saldoformule). Belangrijk om weten: niet alle werknemers hebben recht op een automatische indexering.
Hoe ondersteunt de index de economie?

De bescherming van de koopkracht van consumenten betekent ook dat er meer geconsumeerd en dus gekocht zal worden. Dat kan alleen maar positief zijn voor het bedrijfsleven, die daarmee haar afzetmarkt gegarandeerd ziet. Ook de overheid kan rekenen op een stabiele inkomstenstroom via belastingen, taksen en andere heffingen. De economisch motor blijft draaien en de nodige middelen voor private en openbare investeringen blijven behouden.

Wat is een indexsprong?

Er bestaan verschillende manieren om een indexsprong toe te passen:

 • of de indexering van de lonen en uitkeringen bedraagt maximaal 2%;
 • of een deel van het hele bedrag van een indexering van lonen en uitkeringen wordt overgeheveld naar het budget van de sociale zekerheid of naar de algemene middelen, zonder aan de kost zelf te raken;
 • of de indexering wordt tijdelijk bevroren (de indexering wordt één of meerdere keren overgeslagen).
Waarom stijgen de prijzen (zo snel)?

De voornaamste redenen voor de stijging van de levensduurte (en dus een stijging van de prijzen van producten) is een onverantwoorde stijging van de energieprijzen. Die doet de productiekosten toenemen, die dan doorgerekend worden aan de klanten. Ook de de marges die tussenpersonen nemen in de verkoopsketen van voedingsproducten kunnen de prijzen doen stijgen.

Wat is inflatie?

Inflatie is een waardevermindering van geld ontstaan door prijsstijgingen. Praktisch betekent het dat je met hetzelfde bedrag aan geld minder dan voordien kan kopen (van een product). Inflatie zorgt voor een verlies aan koopkracht.

Hoe veroorzaakt inflatie een verlies in koopkracht?

Stel dat de inflatie op een jaar tijd, tussen december 2011 en december 2012 3,18% bedraagt (een zeer realistisch cijfer). Dat betekent dat je in december 2012, 103 euro moet betalen voor een product dat je in december 2011 nog 100 euro kostte. Met hetzelfde bedrag als het jaar voordien (100 euro) zou je nu dus minder kunnen kopen van hetzelfde product, aangezien dezelfde hoeveelheid nu 103 euro kost. Je hebt aan koopkracht verloren.

Is de index de oorzaak van inflatie?

De prijzen stijgen, de lonen worden geïndexeerd, de productiekosten stijgen, dus stijgen de prijzen weer, dus worden de lonen weer geïndexeerd … Volgens critici zou de index inflatie veroorzaken en daarom moeten afgeschaft worden.

Dit klopt niet: de lonen stijgen pas wanneer vastgesteld werd dat de prijzen gestegen zijn. Bovendien zijn bepaalde producten die sterk in prijs fluctueren en stijgen (bv. brandstof) al niet opgenomen in de gezondheidsindex, die al afgevlakt wordt toegepast om de loonindexering te berekenen. Vooral stijgende energieprijzen wakkeren inflatie aan. Een betere prijzencontrole daarvan zou de inflatie vertragen.

Ondermijnt de index onze concurrentiekracht?

In onze buurlanden bestaat geen automatische indexering, waardoor volgens critici van de index de lonen daar minder snel zouden stijgen en die landen concurrentiëler zouden kunnen produceren.

Dit klopt niet:

 • onze loonevolutie verschilt slechts weinig van onze buurlanden (behalve dan Duitsland, waar een loonstop en zelfs een loondaling is – en slechte evolutie);
 • ook in onze buurlanden bestaan loonstijgingen, maar die moeten dan per sector telkens weer onderhandeld worden;
 • lonen zijn maar één element van productiekosten (naar grondstoffen, energie, …).
Hoe kunnen we onze concurrentiekracht opkrikken?

Om onze concurrentiekracht op te krikken zijn verschillende maatregelen nodig:

 • beheersing van de inflatie en (dus) de energiekosten;
 • meer investeringen in onderzoek, ontwikkeling en in opleiding van werknemers zal tot meer innovatie leiden en zo onze producten verbeteren;
 • werkgelegenheidssteun aan bedrijven moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is: banen creëren;
 • verlaging van de loonkosten (maar gecompenseerd door nieuwe belastingsinkomsten uit bv. kapitaal);
 • omschakeling van de economie naar eco-solidair model;
 • de sociale rol van Europe versterken.
Zijn er alternatieven voor de automatische indexering?

Er zijn tal van ideeën en alternatieven, maar ze hebben allen één gemeenschappelijke kenmerk: ze leiden automatisch tot een onmiddellijke of uitgestelde daling van de koopkracht. Als je thermometer 40°C aanwijst, dan heb je flink veel koorts. De thermometer stukslaan of de thermometer ‘hervormen’ door de graadverdeling te wijzigen zodat die slechts 37°C aanwijst, doet de koorts niet afnemen... De enige remedie is de oorzaak van de koorts aanpakken.

Waarom moet de automatische loonindexering behouden blijven?

De automatische indexering moet behouden blijven want:

 • het zorgt voor behoud van de koopkracht van de werknemers en stimuleert zo de economie (minder koopkracht betekent minder verkoop);
 • het maakt de economie stabieler;
 • het bestrijdt armoede en ongelijkheid;
 • het versterkt de solidariteit tussen werknemers uit alle sectoren en met uitkeringsgerechtigden;
 • het beperkt het risico op sociale conflicten;
 • het maakt loononderhandelingen eenvoudiger.