Regering zet onze index onder druk

1 december 2012

De Indexcommissie is recent gevraagd geweest om de modaliteiten te bespreken die een aantal ingrepen in de index moeten toelaten. Vanaf januari 2013 wil de regering reeds dat:

  • er rekening wordt gehouden met het prijseffect van solden, dit wil zeggen de prijskortingen tijdens soldenperiodes te spreiden over een gans indexjaar,
  • er voor de opname van de gas- en elektriciteitsprijzen voor vaste contracten, wordt overgestapt naar een nieuwe methodologie, waarbij er wordt gekeken naar wat men maandelijks betaalt (via een voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden) in plaats van ook al meteen de eindafrekening, die een schatting is door de leverancier, in rekening te nemen,
  • en dat voor de levering van huisbrandolie dezelfde methodiek als voor elektriciteit en gas wordt gehanteerd.

Bovendien wil men ook nu al voorlopen op de grote indexhervorming die een nieuw indexcijfer moet opleveren vanaf januari 2014:

  • door een nieuw indexcijfer voor de telecomdiensten te introduceren, dat met de verschillende tariefplannen en marktaandelen van de telecomspelers rekening houdt,
  • en door het gebruik van scangegevens van supermarkten te gaan introduceren voor de voedings- en huishoudartikelen. Wij als ABVV zijn verbaasd over deze ingrepen, die aan de Indexcommissie en de Administratie worden ‘opgelegd’.

In een Bijzondere Indexcommissie die plaatsvond op 5 december, naar aanleiding van de brief die ABVV en ACV samen aan de Indexcommissie hebben gericht met de vraag om verduidelijking, werd een en ander kort toegelicht.

In het verleden werd aan de methodologie van de indexberekening enkel geraakt in het kader van de 8-jaarlijkse hervorming van de index. Sedert 2010 zijn we zelfs onder sociale partners akkoord gegaan om 2-jaarlijks kleine aanpassingen aan de indexkorf door te voeren om deze beter te doen aansluiten bij het reële aankoopgedrag van de gezinnen. Wanneer het gebruik van scangegevens meer en meer de prijsopnames door enquêteurs in de detailhandel zal verdringen, is de kans reëel dat de Indexcommissie in de toekomst enkel nog zal dienen om het indexcijfer goed te keuren. Ze zal dan niet langer autonoom en in overleg met de experts van de Administratie in debat kunnen gaan over de modaliteiten van de berekening van de index. Actualisaties van de korf, de getuigen, de lokaliteiten, zouden zo niet langer nodig zijn.

De Administratie van de FOD Economie zal een voorstel van advies voorleggen aan de Indexcommissie tegen 21 december, en een finaal advies wordt aan de minister van Economie overgemaakt tegen 15 januari 2013.

Wij zullen uiteraard niet zomaar ondergaan, maar wel onze eigen voorstellen op tafel leggen. Dat het VBO heel uitdrukkelijk eist dat er een maandelijkse monitoring komt van de impact van de door de regering opgelegde maatregelen op de lonen, is voor ons totaal overbodig in de werkzaamheden van de Indexcommissie.

We betreuren dat de autonomie van de sociale partners opnieuw wordt opzijgeschoven, temeer daar de discussies over de grote indexhervorming volop aan de gang zijn. De index moet een realistische weerspiegeling zijn van de werkelijke maandelijkse kosten van gezinnen en alleenstaanden en dient niet gemanipuleerd te worden om wat voor reden of door welke lobbygroep dan ook. Temeer aangezien raken aan de index gelijk staat aan raken aan de gezondheidsindex, en dus aan de loonindexering en de indexering van de uitkeringen.

Echo ABVV – december 2012

terug